• ČO JE VZDELANIE?

    Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania. Získavanie vzdelania je vzdelávanie.

  • ENGLISH SCHOOL

    Naučte sa po anglicky priamo v zahraničí. Jazyková škola The Bournemouth School of English poskytuje vzdelávanie s vysokým štandardom, ušité priamo podľa potrieb študenta.

    Skutočný život v Anglicku zažijete v hosťovských rodinách, ktoré tu žijú a pracujú celý život.

  • VÍZIA STUDY

    Víza našej organizácie tkvie v podávaní pomocnej ruky rôznym študentským i neštudentdkým aktivitám. Pomáhať vzdelávať sa či v škole či v práci, alebo vo voľnom čase. Podstata našej organizácie spočíva v motivácii ľudí chcieť sa učiť nové veci a rozširovať svoj obzor za hranicu svojho poznania.

 

Vzdelanie na Slovensku

Náš názor na zmenu vzdelávacieho systému spočíva v tom, že školy prispôsobili program stále narastajúcemu dopytu študentov a preto sa nekladie dôraz na kvalitu, ale naopak na kvantitu vyprodukovaných študentov.

V minulosti bol vysokoškolák odborník, bohužiaľ dnes je vysokoškolák už skoro každý. Študovať na vysokej škole sa stáva samozrejmosťou patriacou k životu mladého človeka. Nemožeme však hádzať všetkých do jedného vreca, porovnávať študentov zo škôl, ktoré majú úroveň a rýchlokvasených študentov nie je možné. Tí, ktorí chcú mať vzdelanie kvalitnejšie, musia sami požadovať skvalitnenie výučby. K tomu by chcelo prispieť STUDY a spoločne sa podieľať na znovuobnovení kvality štúdia na Slovensku.

Zaujal nás jeden citát, ktorý veľmi dávno povedal Aristoteles „ Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie“.

Rozdelil by som tento citát na dve časti prvá sa venuje horkým korienkom. K tomu, aby bol človek vzdelaný potrebuje vynaložiť veľa energie a úsilia. Je to často krát neľahká cesta. Za vzdelaného človeka môžeme považovať osobnosť, ktorá prešla školským systémom, získala dostatočné skúsenosti a rozhľad. Táto cesta vyžaduje mnoho rokov strávených v škole a získavaním praxe.

Druhá časť je vytúžené sladké ovocie. Každý z nás sa k tomu chce raz dopracovať. Vzdelaný človek má odlišný pohľad na svet, inak reaguje na politiku, demokraciu a globálne otázky. Nerobí unáhlené závery a rozhodnutia, viacej sa zamýšľa a hľadá odpovede vo svojich vedomostiach a to je veľmi dôležité pre každú slobodnú spoločnosť a jej budúcnosť. Zo štatistík vyplýva, že nezamestnanosť ľudí s vysokoškolským vzdelaním v Európskej únii nedosahuje ani 5% pri celkovej priemernej nezamestnanosti 9%. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú v priemere o 50% vyšší príjem. Vzdelaním sa človek dostáva k veľkému množstvu príležitostí teda má perspektívnu budúcnosť.

EDUCATION FOR BETTER FUTURE